Benytt nr. 1 / februar 2001

Snølast og prosjektering av småhus

Av Lisbet Landfald

Utgivelsen av ny snølaststandard har tatt lengre tid enn forventet. Dette har skapt usikkerhet rundt hvilke snølaster det skal dimensjoneres for inntil denne standarden foreligger.

Vi hadde derfor i BEnytt nr 4, november 2000, en artikkel om dimensjonerende snølast på bygninger og prosjektering etter ny Norsk Standard. Artikkelen ga en oversikt over tidligere regelverk for dimensjonering av snølast, en orientering om hvilke standarder som gjelder i dag og en anbefaling av fremgangsmåte for å bestemme karakteristisk snølast på mark i landets kommuner inntil ny standard for snølaster foreligger. Dette var en generell anbefaling, uavhengig av type bygg.

 

Gjeldende og kommende Norsk Standard

For å oppsummere hva som foreligger og hva som kommer av Norsk Standard for dimensjonering av bygninger for snølast, gjentar vi fra forrige artikkel:

  • NS 3490, Prosjektering av konstruksjoner - Krav til pålitelighet, utkom i juni 1999. Denne standarden erstatter deler av NS 3479, Prosjektering av konstruksjoner - Dimensjonerende laster. Resten av NS 3479 vil erstattes suksessivt av en serie laststandarder, NS 3491-x, deriblant NS 3491-3, Dimensjonerende laster: Snølast
    NS 3490 forutsetter at alle variable laster, og snølast er en variabel last, skal baseres på laster med en returperiode på 50 år («50års laster»).
  • NS 3491-3, den ny standarden for snølaster, har vært ute på høring (bl.a. i alle landets kommuner) og forventes nå å bli utgitt våren 2001. Denne vil angi 50års snølaster (karakteristiske snølaster på mark) for de ulike kommuner. Noen kommuner får ingen økning i det hele tatt, mens enkelte kommuner får vesentlig økning (opptil en dobling). Disse verdiene har et sikrere statistisk grunnlag enn verdiene i NS 3479, tillegg D.

De to standardene vil således sammen gi grunnlag for det sikkerhetsnivået BE mener er nødvendig.

 

Snølastberegning av småhus

Når NS 3491-3 foreligger skal denne, sammen med NS 3490, legges til grunn ved prosjektering av alle typer bygg hva angår snølast.

NS 3490 angir også hvilke lastfaktorer og reduksjonsfaktorer som skal benyttes. For å komme fram til dimensjonerende snølast på et tak, må en ta hensyn til disse faktorene samt formfaktorene for tak. Formfaktorene kan en, inntil NS 3491-3 foreligger, ta fra NS 3479.

Altså vil byggets pålitelighetsklasse og takform, de nye lastfaktorene og 50års lastene sammen gi det nye dimensjoneringsgrunnlaget.

I følge NBR vil bruk av NS 3490 og NS 3491-3 kun medføre økning av dimensjonerende snølast for småhus (pålitelighetsklasse 1, iht. NS 3490) med saltak, der hvor den nye 50års lasten er vesentlig høyere enn 5års lasten. Formfaktoren for saltak vil nå bli redusert (ikke større enn 0,8). Dette er et resultat av en utvikling siden vår forrige artikkel og medfører at dimensjonerende snølaster for de aller fleste kommuner blir liggende på et noe lavere nivå enn før.

For å unngå «overdimensjonering» i perioden inntil ny snølaststandard foreligger, kan følgende legges til grunn for prosjekteringen:

  • For småhus med saltak kan en, inntil NS 3491-3 er på plass, benytte NS 3479 i sin helhet (slik den forelå før deler av den ble trukket tilbake ved utgivelsen av NS 3490, juli 1999). Dette innebærer at en dimensjonerer for 5års snølast, slik en gjorde tidligere.
  • For alle andre typer bygg viser vi til anbefalingene i vår forrige artikkel, BEnytt nr. 4, nov. 2000, og til NBRs anbefalinger.

Generelt er det selvfølgelig et krav om at det fra dokumentasjonen klart fremgår hvilke laster bygget er dimensjonert for.

NBR vil informere nærmere om de nye prosjekteringsstandardene etterhvert som de utgis.

| Hjemmeside | Om oss | Informasjon | Regelverk | Nyttige lenker | Siste nytt |